Title tag: 
underdiagnosticering | osteoporose | underdiagnosticering af osteoporose | lav-energi brud | tab af højde | steroidbehandling

Osteoporose bliver ofte underdiagnosticeret eller forbliver ubehandlet, tyder en ny amerikansk undersøgelse på. I det elektroniske tidsskrift Osteoporosis International er resultaterne af en større tværsnitsundersøgelse blevet publiceret. De fortæller, at personer > 60 år med flere veletablerede risikofaktorer har stor sandsynlighed for at blive underdiagnosticeret eller slet ikke modtage behandling for osteoporose.

Spørgeskemaundersøgelse

Formålet med undersøgelsen var at identificere patientkarakteristika af betydning for diagnose og behandling af osteoporose. Et stort antal kvinder og mænd > 60 år (i alt 1830) fik tilsendt spørgeskemaer indeholdende spørgsmål omkring sociodemografiske forhold, risikofaktorer for osteoporose, mobilitet, faldtendens, tidligere knoglebrud, tidligere test for osteoporose, helbredsvurdering, præferencer for osteoporose tests m.fl. Hovedspørgsmålene var:

 • Er du blevet diagnosticeret med osteoporose? 
 • Er du blevet behandlet for osteoporose, udover calcium og D-vitamin? 

Veletablerede risikofaktorer

I undersøgelsen blev der taget højde for følgende faktorer, der kunne have betydning for hovedspørgsmålene:

 • Køn og alder 
 • Aktuel rygerstatus 
 • Kropsvægt * Alkoholforbrug 
 • Race 
 • Tidligere steroidbehandling > 1 måned 
 • Uddannelsesniveau * Tab af højde på > 2,54 cm 
 • Selv-rapporteret helbredsstatus * Fald inden for de seneste 5 år 
 • Familiær osteoporose 
 • Tidligere lavenergibrud 

Faktorer af betydning for diagnosticeringen

Resultaterne viste i modsætning til i øvrigt veletablerede risikofaktorer for osteoporose, at alder og familiær disposition ikke har betydning for diagnosticeringen. Osteoporosediagnosen blev oftere stillet hos personer:

 • Af hunkøn 
 • Med langvarig steroidbehandling 
 • Med lav-energi brud 
 • Tab af højde 
 • Med lav kropsvægt 

Faktorer af betydning for behandling

Alder og langvarig steroidbehandling var ikke faktorer, som optrådte hos personer behandlet for osteporose. Behandling var oftere forbundet med:

 • At være kvinde 
 • Familie disposition 
 • Tab af højde 
 • Lav-energi brud 
 • Lav kropsvægt 

Hvad siger øvrige undersøgelser?

At flere kvinder end mænd modtager behandling for osteoporose, og at personer i langvarig steroidbehandling hyppigere får stillet diagnosen stemmer overens med øvrige undersøgelser. Derimod er det overraskende, at ældre personer ikke hyppigere diagnosticeres og behandles sammenlignet med yngre, da alder er en meget stærk risikofaktor for osteoporose.

Kan resultaterne overføres til danske forhold?

Responsraten og populationsstørrelsen i tværsnitsundersøgelsen er forholdsvis stor, men selvrapporteringen medfører svagheder såsom recall bias. Dertil kommer, at størstedelen af de undersøgte mænd og kvinder er kaukasiske, højtuddannede og økonomisk velstillede. Dette mindsker generaliserbarheden af resultaterne til en større population, hvor problemet med underdiagnosticering og manglende behandling kan være endnu større. Hvorvidt den samme problemstilling gør sig gældende i den danske befolkning kræver flere undersøgelser.

 
Kilde
Nayak S, Roberts MS, Greenspan SL. Factors associated with diagnosis and treatment of osteoporosis in older adults. Osteoporos Int. 2009 Jan 17

Legacy ids: 
586